Vedtægter for Gudhjem Golf Klub (GGK)

Klubbens navn er Gudhjem Golf Klub (GGK) og dens hjemsted er Spellingevej 1, 3760 Gudhjem, Bornholms Regionskommune.

§1

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal leje og drive golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§2

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§3

Kun aktive medlemmer kan optages og har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlemmer.

Indmeldelser skal ske skriftligt via formular på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§4

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen inden udgangen af oktober, en stigning kan maksimalt udgøre 15 %.
Kontingentet omfatter følgende medlemskategorier:

1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår, når man fylder 18 år)

2. Aktive voksne

3. Passive juniorer og voksne.

Kontingenter udsendes medio december til betaling i januar via PBS. De medlemmer, som ikke har betalingsaftale med PBS pålægges et gebyr.
Klubbens sekretariat forestår administration af kontingenter.

§5

Kontingentrestance medfører inddragelse af spilleret og restance ud over 3 måneder medfører eksklusion. Genoptagelse af spilleret eller medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskabet er bindende for kalenderåret, og udmeldelse skal ske skriftligt med een måneds varsel  ( senest 30. november ) til regnskabsårets ophør pr. 31. december.
Den skriftlige udmeldelse (pr. mail eller rekommanderet brev) skal sendes til klubbens forretningsfører.

§6

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær Generalforsamling afholdes fysisk i Region Hovedstaden hvert år inden udgangen af marts måned. Alternativt kan afholdelsen også ske delvist eller helt digitalt/online.

Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), samt opslag i shoppen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig og underskrevet fuldmagt og maks. een fuldmagt pr. deltagende medlem.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det. Eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Forhandlingerne samt beslutninger på generalforsamlingen føres til referat – og underskrives af dirigenten.

§7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og medlemskontingenter samt evt. indskud.

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter).

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.
1 til 2 suppleanter samt revisor vælges for et år ad gangen.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv (eller: indtræder suppleanter) indtil næste generalforsamling.

§9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens beslutninger føres til referat.

§10

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. Den daglige ledelse forestås af klubbens forretningsfører og tilknyttede ledere samt evt. udvalg som er tillagt beslutningsret.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelsen af større lån (over 1 million kr.) samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§11

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder baneudvalg, turneringsudvalg, handicapudvalg og informations og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§12

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Resultatopgørelsen uden noter lægges på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

§13

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for introduktionskort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i henhold til DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt generalforsamlingen.

Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Alle afgørelser kan medlemmet endvidere kræve indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§14

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Rø Idrætsforening subsidiært et almennyttigt kulturelt formål på Bornholm.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. april 2008.

Ændring §6 vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. Marts 2012

Ændring § 14,4 vedtaget på ordinær generalforsamling den 07. april 2015

Ændring af § 1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13 og §14 vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. marts 2023.