Vedtægter for Gudhjem Golf Klub (GGK)

Klubbens navn er Gudhjem Golf Klub (GGK) og dens hjemsted er Spellingevej 1, 3760 Gudhjem, Bornholms Regionskommune.

§1

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal leje og drive golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§2

Klubben skal være medlem Dansk Golf Union.

§3

Kun aktive medlemmer kan optages og har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlem.

Indmeldelser sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§4

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter besyrelsen indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår, når man fylder 18 år)

2. Aktive voksne

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

§5

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 1 måneders varsel til regnskabsårets ophør pr. 1. januar.

§6

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær Generalforsamling afholdes i Region Hovedstaden hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), annoncering i klubhus eller skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamling ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettigede medlemmer forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det. Eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter).

8. Valg af revisor og revisor-suppleant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Første bestyrelsesafgang sker dog først ved ordinær generalforsamling i år 2010.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv (eller: indtræder suppleanter) indtil næste generalforsamling.

§9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§10

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelsen af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§11

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder baneudvalg, et turneringsudvalg, et handicapudvalg og et informations og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§12

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab udsendes i skriftlig form til samtlige medlemmer samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§13

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU- og Nordisk introduktionskort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i henhold til DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt generalforsamlingen.

Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Alle afgørelser kan medlemmet endvidere kræve indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§14

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her ved vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Rø Idrætsforening subsidiært et andet almennyttigt kulturelt formål.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. april 2008.

Ændring §6 vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. Marts 2012

Ændring § 14,4 vedtaget på ordinær generalforsamling den 07. april 2015